Regulamin


Regulamin świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń „AZ”

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Biuro Tłumaczeń AZ Aldona Ziętek, prowadzone przez Aldonę Ziętek prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Biuro Tłumaczeń AZ Aldona Ziętek, ul. Ks. Jana Kobaka 3, 35-330 Rzeszów, NIP: 794-147-92-92, REGON: 650961762 (dalej: BTAZ), zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz świadczeniem innych pokrewnych usług takich jak: redakcja i korekta językowa, weryfikacja poprawności tłumaczenia wykonanego poza biurem, uwierzytelnienie tekstu tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, przygotowanie tekstu tłumaczenia w plikach graficznych.
 2. BTAZ zawiera umowy i świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin), z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Zlecenia mogą być składane osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwane dalej Zamawiającymi. Przez Zamawiającego będącego konsumentem rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Umowa zawierana jest pomiędzy BTZA a Zamawiającym w języku polskim. Do zawarcia umowy wymagane jest złożenie zlecenia przez Zamawiającego oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu i wyceny podanej przez BTZA.
 5. Do umów zawieranych na zasadach określonych w Regulaminie stosuje się prawo polskie.
 6. W przypadku zawarcia pomiędzy BTZA i Zamawiającym umowy o współpracy w zakresie wykonywania tłumaczeń i/lub świadczenia innych usług, usługi będą świadczone na zasadach określonych w tej umowie.
 • 2. Składanie i przyjmowanie zleceń.
 1. Zamawiającemu zainteresowanemu złożeniem zlecenia BTZA przekazuje indywidualną wycenę wykonania usługi. W zależności od formy zawierania umowy wycena przekazywana jest ustnie, telefonicznie, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Wycena przekazana przez BTZA jest wiążąca dla Zamawiającego przy składaniu zlecenia.
 3. Warunkiem wykonania tłumaczenia lub innej usługi przez BTAZ jest zawarcie umowy pomiędzy BTAZ i Zamawiającym poprzez złożenie przez Zamawiającego wypełnionego formularza zlecenia na wykonanie tłumaczenia lub innej usługi i jego przyjęcie przez BTAZ.
 4. Zlecenie może zostać złożone przez Zamawiającego osobiście w biurze BTAZ w Rzeszowie przy al. Rejtana 67 pokój 101 A lub w Przeworsku przy ul. Piłsudskiego 2, przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną. W razie przesłania zlecenia pocztą elektroniczną Zamawiający zobowiązany jest na życzenie BTAZ przekazać również oryginał zlecenia.
 5. BTAZ nie jest zobowiązane do rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem lub wykonaniem innej usługi, jeśli nie otrzymało od Zamawiającego prawidłowo wypełnionego zlecenia podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego.
 6. BTAZ przyjmuje do realizacji wyłącznie zlecenia uzgodnione z Zamawiającym oraz potwierdzone przez BTAZ. Potwierdzenie może być złożone przez BTAZ w formie elektronicznej (potwierdzenie przez email) bądź pisemnej. Na życzenie Zamawiającego BTAZ zobowiązuje się przesłać pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji.
 7. Wynagrodzenie za usługę podawane przez BTAZ w wycenie określone jest w stawkach jednostkowych za jedną stronę standardową tłumaczenia pisemnego lub za całe zlecenie, w przypadku tłumaczeń ustnych za jedną godzinę tłumaczenia ustnego. BTAZ może na żądanie Zamawiającego dokonać wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i dokonać przybliżonej kalkulacji wykonania usługi. Ostateczne wynagrodzenie BTAZ ustalone jest zawsze na podstawie liczby stron wykonanego tłumaczenia pisemnego lub rzeczywistego czas trwania tłumaczenia ustnego, które mogą być znane dopiero po wykonaniu usługi.
 • 3. Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych.
 1. Podstawową jednostką obliczeniową dla tłumaczeń pisemnych zwykłych jest strona obliczeniowa licząca 1800 znaków ze spacjami.
 2. Podstawową jednostką obliczeniową dla tłumaczeń pisemnych przysięgłych jest strona obliczeniowa licząca 1125 znaków ze spacjami.
 3. W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnionych objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 0,5 strony standardowej, a w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych – do 1 strony standardowej.
 4. W przypadku dokumentów przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także przekazania dokumentów do tłumaczenia w formie papierowej innej niż oryginał, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zgodność dostarczonego dokumentu z jego oryginałem. BTAZ nie ponosi za treść takich dokumentów żadnej odpowiedzialności.
 5. Zamawiający przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego lub wydruku. Jeśli tekst przekazany przez Zamawiającego jest trudnym do odczytania rękopisem, BTAZ zastrzega sobie prawo – po wcześniejszym ustaleniu tego z Zamawiającym – do podwyższenia wynagrodzenia za tłumaczenie o 30-50%.
 6. BTAZ przekazuje Zamawiającemu tekst tłumaczenia zapisany w pliku MS Word lub – na życzenie Zamawiającego – w pliku tekstowym lub pliku Excel. W razie konieczności zapisania tłumaczenia w innym programie BTAZ zastrzega sobie prawo do podwyższenia wynagrodzenia w zależności od czasochłonności pracy w danym programie – po wcześniejszym ustaleniu tego z Zamawiającym. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tłumaczenie jest przekazywane na wydruku.
 7. Wykonane tłumaczenie uwierzytelnione Zamawiający odbiera osobiście w biurze Wykonawcy w Rzeszowie przy al. Rejtana 67 pokój 101 A lub w Przeworsku przy ul. Piłsudskiego 2. Na życzenie Zamawiającego BTAZ może przesłać tłumaczenie pocztą lub pocztą kurierską. W przypadku przesyłania tłumaczenia pocztą kurierską koszty przesyłki ponosi Zamawiający. Tłumaczenie nieuwierzytelnione BTAZ może przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną – w zależności od życzenia Zamawiającego.
 8. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia BTAZ dokonuje wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala wraz z Zamawiającym tryb wykonania tłumaczenia.
 9. Wyróżnia się następujące tryby:

a/ tryb zwykły – przekład do 5 stron standardowych w ciągu doby;

b/ tryb ekspresowy – przekład od 5,5 do 10 stron w ciągu doby (wynagrodzenie wyższe o 50% od wynagrodzenia za tłumaczenie w trybie zwykłym);

c/ tryb superekspresowy – przekład powyżej 10 stron w ciągu doby oraz każde tłumaczenie wykonane w tym samym dniu, w którym zostało zlecone (wynagrodzenie wyższe o 100%  od wynagrodzenia za tłumaczenie w trybie zwykłym).

 1. Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym lub superekspresowym BTAZ zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżności w terminologii.
 3. W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zamawiający nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, BTAZ nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. W porozumieniu z Zamawiającym BTAZ ustala jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Zamawiającemu bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp.
 4. Zamawiający jest zobowiązany poinformować BTAZ, czy życzy sobie opracowania graficznego dokumentu, i określić, o jakie opracowanie chodzi.
 5. Jeżeli żądanie opracowania graficznego (włącznie ze specyfikacją) nie zostanie przekazane BTAZ, Zamawiającemu nie będzie przysługiwało prawo zgłaszania reklamacji i roszczeń z przyczyn, które związane są z graficznym opracowaniem dokumentu.
 6. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tekst tłumaczenia przekazywany jest Zamawiającemu na wydruku, w jednym egzemplarzu. Na życzenie Zamawiającego BTAZ może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia uwierzytelnionego za dodatkową opłatą, wynoszącą 20% wynagrodzenia za tłumaczenie. Jeśli Zamawiający zamówi dodatkową kopię tłumaczenia uwierzytelnionego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, BTAZ ma prawo potraktować taki dodatkowy egzemplarz jako odpis, za który należy się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50% wynagrodzenia za tłumaczenie.
 7. Tekst do tłumaczenia uwierzytelnionego powinien zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale, o ile klient go posiada. W przeciwnym razie tłumacz umieszcza w tłumaczeniu adnotację, że zostało ono wykonane na podstawie kopii.
 • 4. Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych.
 1. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa – 60 minut. Minimalna stawka za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równa stawce za dwie godziny. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała.
 2. W przypadku tłumaczeń symultanicznych jednostką rozliczeniową jest blok czterogodzinny. Minimalna stawka za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równa stawce za cztery godziny pracy. W tłumaczeniu symultanicznym bierze udział dwóch tłumaczy. Wyjątkowo, jeśli czas trwania tłumaczenia symultanicznego nie przekracza dwóch godzin, BTAZ może w porozumieniu z Zamawiającym i tłumaczem zaangażować do takiego tłumaczenia tylko jednego tłumacza.
 3. Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza osiem godzin, za dodatkowe godziny pracy tłumacza do podstawowej stawki godzinowej dolicza się 50%. Stawka jest wyższa o 50% również w przypadku tłumaczeń wykonywanych w tym samym dniu, w którym zostały zlecone, a także w przypadku tłumaczeń wykonywanych w godzinach nocnych (od godz. 20.00 do godz. 7.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
 4. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zamawiającego z wykonywania obowiązków.
 5. Zamawiający jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia ewentualne koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt dyspozycyjności tłumacza (pod tym ostatnim pojęciem rozumie się czas poświęcony przez tłumacza na dojazd; stawka godzinowa wynosi w tym przypadku 50% stawki za tłumaczenie). Jeśli czas tłumaczenia przekracza dwa dni i w każdym z tych dni tłumacz ma zagwarantowane osiem godzin pracy, Zamawiający nie ponosi kosztów dyspozycyjności tłumacza, o ile czas dojazdu tłumacza na miejsce tłumaczenia i z powrotem nie jest dłuższy niż osiem godzin.
 6. Składając zlecenie na wykonanie tłumaczenia ustnego, Zamawiający informuje BTAZ o tematyce i charakterze tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce Zamawiający przekazuje materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia.
 7. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zamawiający przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji oraz – w miarę możliwości – listę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.
 • 5. Rezygnacja ze złożonego zlecenia.
 1. Zamawiający niebędący konsumentami mogą odwołać zlecone tłumaczenia na zasadach określonych w ust. 2-6.
 2. W przypadku tłumaczeń pisemnych Zamawiający ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie w dowolnym momencie. Zamawiający zobowiązany jest w takim przypadku zapłacić za część tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać do chwili odwołania zlecenia.
 3. W przypadku tłumaczeń ustnych, których planowany czas trwania wynosi nie więcej niż jeden dzień, Zamawiający ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem wykonania tłumaczenia. W razie odwołania tłumaczenia w tym samym dniu, w którym miało się ono odbyć, Zamawiający ponosi koszt w wysokości 50% szacunkowej wartości zlecenia oraz ewentualne koszty dodatkowe, np. koszt dojazdu tłumacza na zasadach określonych w § 4 pkt.
 4. W przypadku tłumaczeń, których planowany czas trwania wynosi od dwóch do siedmiu dni, Zamawiający ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zamawiający ponosi koszt w wysokości 50% szacunkowej wartości zlecenia.
 5. W przypadku tłumaczeń, których planowany czas trwania wynosi powyżej siedmiu dni, Zamawiający ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zamawiający ponosi koszt w wysokości 30% szacunkowej wartości zlecenia.
 6. Odwołanie zlecenia powinno nastąpić w formie pisemnej.
 7. Zamawiający będącymi konsumentami mogą odstąpić od umowy na zasadach określonych w ust. 8-10.
 8. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. tj. z 2012, poz. 1225), Zamawiający będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej z BTAZ na odległość bez podania przyczyn składając pisemne oświadczenie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.
 9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 1) ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Zamawiającemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy określone w ust. 8 w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Zamawiającego będącego konsumentem, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są na swój koszt zwrócić otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w ciągi 14 dni. BTAZ zwróci Zamawiającemu będącemu konsumentem świadczenie pieniężne przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Zamawiającego lub przekazem pocztowym na adres Zamawiającego wskazany w zleceniu. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić otrzymane od BTAZ w wyniku wykonania umowy dokumenty na adres: Biuro Tłumaczeń AZ, al. Rejtana 67 pokój 101 A, 35 326 Rzeszów.
 • 6. Warunki płatności.
 1. Wszystkie stawki wynagrodzenia zawarte w wycenie BTAZ podawane są w kwotach netto. Wynagrodzenie BTAZ określone w kwotach netto zostanie powiększone o podatek VAT w wysokości określonej w przepisach prawa podatkowego.
 2. Płatność za wykonane tłumaczenie dokonywana jest przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT wystawionej przez BTAZ w terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego.  Zamawiający dokonuje płatności gotówką w biurze BTAZ w Rzeszowie przy ul. Rejtana 67 pokój 101 A lub w Przeworsku przy ul. Piłsudskiego 2 albo przelewem na numer rachunku bankowego podany na fakturze.
 3. Termin zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego wynosi 14 dni licząc od daty wystawienia faktury przez BTAZ.
 1. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością BTAZ do chwili uregulowania całości wynagrodzenia przez Zamawiającego. Przepis ten nie ma zastosowania do tłumaczeń wykonanych na rzecz Zamawiających będących konsumentami.
 2. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia BTAZ przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
 3. BTAZ zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku tłumaczeń realizowanych na podstawie umów zawieranych na odległość z Zamawiającymi będącymi konsumentami.
 4. Zamawiający jest zobowiązany poinformować BTAZ o wszystkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na dokonanie zapłaty za wykonane tłumaczenie. Zamawiający jest także zobowiązany poinformować BTAZ o wszczęciu likwidacji, złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego lub ogłoszeniu upadłości Zamawiającego.
 • 7. Poufność.

BTAZ zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów.

 • 8. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 1. Za wykonane tłumaczenie BTAZ ponosi odpowiedzialność ograniczoną do wysokości wynagrodzenia za wykonanie tłumaczenia.
 2. BTAZ nie odpowiada za opóźnienia i wady wynikłe z przyczyn, na które BTAZ nie ponosi odpowiedzialności, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.
 3. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zamawiający dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi BTAZ.
 4. BTAZ nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście przekazanym do tłumaczenia.
 5. Postanowień, o których mowa w ust. 1-4, nie stosuje się do umów zawartych z Zamawiającymi będącymi konsumentami. W przypadku takich umów BTAZ ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na ogólnych zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 • 9. Reklamacje.
 1. Zamawiający niebędący konsumentem ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi tłumaczenia w terminie 7 dni od wykonania usługi. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej na adres biura BTAZ: al. Rejtana 67 pokój 101 A Rzeszów, i należycie uzasadniona.
 2. W przypadku uznania reklamacji za zasadną BTAZ wykonuje nieodpłatnie weryfikację tłumaczenia lub – w porozumieniu z Zamawiającym – obniża wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.
 3. Zamawiającemu niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo zgłaszania reklamacji i roszczeń dotyczących tłumaczeń wykonywanych w trybie superekspresowym.
 4. Zamawiający będący konsumentem ma prawo zgłaszać reklamacje i roszczenia związane z zawartą umową i realizowaną usługą pisemnie na adres BTAZ: al. Rejtana 67 pokój 101 A , 35-326 Rzeszów; za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tlumaczeniaaz.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 509 175 718, 53 57 88 0 88.
 5. Złożone przez Zamawiającego będącego konsumentem reklamacje i roszczenia będą rozpatrywane w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 • 10. Dane osobowe.
 1. Zamawiający składając zlecenie zobowiązany jest podać swoje dane osobowe konieczne do zawarcia umowy i jej wykonania zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez BTAZ swoich danych osobowych w celu zawarcia umowy i jej wykonania.
 2. Zamawiający ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.
 • 11. Postanowienia końcowe.
 1. BTAZ może podjąć się realizacji usługi na warunkach innych niż określone w niniejszym Regulaminie. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie indywidualnej umowy między BTAZ a Zamawiającym.
 2. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych w oparciu o Regulamin będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny miejscowo właściwy według siedziby BTAZ, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania do sporów z Zamawiającymi będącymi konsumentami, które poddane zostają jurysdykcji sądów polskich według zasad ogólnych.
 4. BTAZ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian treści postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej BTAZ. Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu realizowane są warunkach obowiązujących w chwili ich składania. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.tlumaczeniaaz.pl oraz w biurach BTAZ w Rzeszowie przy al. Rejtana 67 pokój 101 A i w Przeworsku przy ul. Piłsudskiego 2.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2015.