Polityka prywatności


Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń AZ Aldona Ziętek z siedzibą w Rzeszowie 35-330, ul. Księdza Jana Kobaka 3, numer identyfikacji podatkowej NIP: 7941479292 (dalej Administrator)

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@tlumaczeniaaz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Administrator prowadzi serwis internetowy tlumaczeniaaz.pl (dalej „Serwis”).

 1. Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do wykonania przez nas usługi tłumaczeniowej. Niektóre Twoje dane są niezbędne, abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

 • udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego, kanału telefonicznego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem,

 • wykonania zawartych umów o świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, jak również w celu podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy,

 1. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów:

 • dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;

 • prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;

 • egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa

 • obsługi ewentualnych skarg

 • zapamiętywanie preferencji i ustawień użytkownika przeglądającego Serwis, prowadzenia kampanii reklamowych i pomiaru ich skuteczności (plik „cookie”)

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika:

 • imię i nazwisko;

 • adres e-mail;

 • numer telefonu;

 • adres korespondencyjny;

 • dane zawarte w dokumentach i plikach przekazanych do wyceny bądź tłumaczenia

 • pliki „Cookie”

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

 • pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem, którym zlecimy to zadanie w realizacji ściśle określonego celu;

 • biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;

 • kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;

 • podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;

 • podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;

 • podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych i banki;

 • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

 1. Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których:

 • wyraziłeś dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Udzielona wcześniej zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie odwołana,

 • udostępnienie jest konieczne w celu realizacji umowy lub świadczenia usługi;

 • w szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:

 • okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do przedstawienia oferty i udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;

 • okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem oraz okres niezbędny do przedawnienia ewentualnych roszczeń;

 • okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;

 • wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;

 • okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora.

 1. Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 2. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:

 • do informacji w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych tzw. „obowiązek informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO),

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),

 • wniesienia żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,

 • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),

 • prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO),

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego – tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe jeżeli wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Ciebie praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • wniesienia żądania usunięcia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – tzw. „prawo do bycia zapominanym”, z tego prawa możesz skorzystać przykładowo, gdy:

 • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia drogą e-mailową pod adresem: rodo@tlumaczeniaaz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 2. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.